Kolumna dorycka i elementy architektoniczne

790 PLN

Tlachna Teodor 1863